E-õppe päev

Meelespea

Soovitusi e-kursusel osalemiseks

E-õpe on paljude õppijate jaoks ikka veel uudne kogemus. Selleks, et veebipõhises õppes edukalt toime tulla ning efektiivselt õppida, vajavad õppijad teatud liiki uusi teadmisi ja oskusi. Siinkohal on ära toodud mõningad soovitused, mida e-kursustel osalejad võiksid silmas pidada:

Ettevalmistamine

 • Enne kursusele registreerumist tutvuge kursuse sisu, eesmärkide, ülesannete, ajakava, kohustuslike nõuete jm õppekavas sisalduvaga ning otsustage, kas te suudate antud kursuse puhul edukalt iseseisvalt õppida.
 • Tehke kindlaks, millist tehnoloogiat te vajate veebipõhisel kursusel osalemiseks. Kas teil on võimalik kasutada vastava tehnoloogiaga arvutit oma töökohas, raamatukogus, arvutiklassis või kodus? Kas teil on võimalik seal segamatult töötada?
 • Enne õppeprotsessi algust tutvuge põhjalikult õpikeskkonnaga. Milliseid vahendeid kasutatakse? Kuidas keskkonnas navigeerida? Kuidas kontakteeruda õppejõu ja kaasõppijatega?

Ajaplaneerimine

 • Suhtuge kursusesse tõsiselt. Veebipõhine õpikeskkond annab teile küll teatud vabaduse ja paindlikkuse, kuid nõuab enesedistsipliini, motivatsiooni olemasolu, kohustuste õigeaegset täitmist ning oskust planeerida aega. Veebipõhine keskkond on mugav viis teadmiste omandamiseks, aga mitte kergeim viis!
 • Külastage kursust regulaarselt 3-5 korda nädalas. See võimaldab teil olla kursis tähtaegade, arutelude ning kursuse kohta käiva informatsiooniga.
 • Olge kursis kursuse ajakavaga ning järgige seda. Märkige kalendrisse tähtajad, millal te peate täitma ülesanded, esitama essee, projekti või rühmatöö, sooritama testi või võtma ühendust õppejõuga. Arvestage sellega, et kursuse alguses on alati rohkem aega kui kursuse lõpus. Kui te juba kord olete maha jäänud, on raske end taas järjele viia ning võib tekkida käegalöömise meeleolu.

Abi küsimine

 • Kui teil esineb tehnilisi probleeme või küsimusi kursuse sisu kohta, kontakteeruge julgelt õppejõu, tuutori või kaasõppijatega. Kui te oma probleemidest ei räägi, ei saa keegi teada, et midagi on valesti. Kannatajaks olete aga teie. Kui kaasõppija küsib foorumis küsimuse, millele te ise vastata oskate, ärge jääge ootama, kuni õppejõud või tuutor küsimusele vastab, vaid tehke seda ise. Kaaslaste toetus aitab säilitada vajalikku motivatsiooni.

Suhtlemine

 • Olge valmis kirjalikult suhtlema. Kursuse veebipõhises keskkonnas käib peaaegu kogu suhtlemine kirjalikult. Seega on oluline, et te oskaksite end kirjalikult väljendada. Ühtse õpperühma kujunemisele aitab kaasa nn seltskondlik vestlus jututoas või spetsiaalselt selle jaoks ette nähtud foorumis.
 • Võtke aktiivselt osa foorumi aruteludest. Tähtis on see, et te mitte ainult ei loeks teiste kirjutisi, vaid postitaksite ka oma arvamusi, ideesid, kommentaare ja kogemusi antud teemal. Õppejõud ei ole kursusel ainus informatsiooni allikas – te võite õppida ka üksteiselt.
 • Olge oma kaasõppijate suhtes viisakas ja lugupidav. Positiivne õhkkond kursuse veebipõhises keskkonnas aitab kaasa püstitatud eesmärkide saavutamisele.

Õppimine

 • Lugege kursusel olevaid materjale eesmärgipäraselt, valmistudes lahendama teatud ülesandeid, sooritama teste või koostama rühmatööd.
 • Olge valmis koostööks kaasõppijatega rühmatööde ning projektide tegemisel. Ärge lükake kõiki kohustusi rühmakaaslaste õlgadele.
 • Püüdke omandatud teadmisi koheselt rakendada oma igapäevases töös ning jagage saadud kogemusi kaasõppijatega.

Tagasiside andmine

 • Andke kursuse korraldajatele tagasisidet kursuse sisu, struktuuri, ülesannete, ajakava ning õppejõu/tuutorite tegevuse üle, et neil oleks võimalik teie kommentaaride põhjal kursust edaspidi paremaks muuta.

Soovitused on koostanud Lehti Pilt.